Yayınlar | Polat & Polat Avukatlık Ortaklığı
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
 • Tümü
 • Bekletici Mesele
 • Hâkimin Reddi ve Çekinmesi
 • İsticvap
 • Kişinin Hatırasına Hakaret Suçu
 • Makaleler
 • Ön İnceleme   
 • Özel Belgede Sahtecilik
 • Resmi Evrakta Sahtecilik
 • Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu
 • Suç ve Cezada Kanunilik İlkesi
 • Tam Yargı Davası
 • Tanıklıktan Çekinme
 • Tespit Davası
 • Yalan Tanıklık Suçu
 • Yargıda Süreler
 • Yürütmenin Durdurulması

Suç ve Cezada Kanunilik İlkesi

Suç ve Cezada Kanunilik İlkesi     Kavram ve Dayanak Hukuk devleti, bireyi yalnızca ceza hukuku aracılığı ile korumakla kalmayıp aynı zamanda ceza hukukuna karşı da korumakla mükelleftir. Bu maksatla oluşturulan suç ve cezada kanunilik ilkesi, devletin cezalandırma yetkisinin sınırlarını oluşturur. Bu ilkeye göre; hem herkes hangi davranışın cezalandırılabilir olduğunu önceden bilmektedir hem de bir […]

Suç Ve Cezada Kanunilik İlkesinin İçerdiği Güvenceler

Suç Ve Cezada Kanunilik İlkesinin İçerdiği Güvenceler Kanunilik ilkesi, dört önemli hukuksal güvence içermektedir. Belirlilik Aleyhe kanunun geçmişe yürümesi yasağı Benzetme (kıyas) yasağı Örf ve adete dayanarak suç ve ceza koyma yasağı   Belirlilik Kanunilik ilkesi sayesinde, yasak davranışın ve bunun karşılığında öngörülen ceza yaptırımının ne olduğu öylesine somut olarak belirlenmiş olmalıdır ki, cezalandırılabilirlik ve […]

Kanunilik İlkesi İle İlgili Örnek Yargıtay Kararları

Kanunilik İlkesi İle İlgili Örnek Yargıtay Kararları CEZA DAİRESİ 2018/2282E. – 2020/2823K.             MAHKEMESİ : İzmir 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesi SUÇ : Marka Hakkına Tecavüz HÜKÜM : Beraat Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından […]

KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET SUÇU EMSAL KARAR

EMSAL KARAR   Gereği görüşülüp düşünüldü: 1- Sanık hakkında katılanlar … ve …’a yönelik iftira suçları ile katılan …’a yönelik hakaret suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde; Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, […]

KİŞİNİN HATIRASINA HAKARETTE UZLAŞTIRMA

Kişinin Hatırasını Hakarette Uzlaştırma   Genel haliyle, Savcılık veya Mahkeme aracılığıyla mağdur/suçtan zarar gören ile şüpheli/sanık arasında gerçekleştirilen görüşmeler ve tamamlanan prosedüre uzlaştırma denmektedir. Uzlaştırma işlemi soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlarda uygulanır. Kişinin hatırasına hakaret suçu takibi şikâyete bağlı olduğu için soruşturmanın veya kovuşturmanın her aşamasında uzlaşma ile davanın sonuçlandırılması mümkündür. TCK’nın 73. maddesine göre şikâyet süresi suçtan […]

KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET SUÇU (TCK M.130)

KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET SUÇU (TCK M.130)   Kişinin Hatırasına Hakaret Nedir? (1) Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri oranında artırılır. TCK’nın 130. maddesinin 1. fıkrasında, bir kişinin hatırasına […]

YALAN TANIKLIK SUÇU EMSAL KARARLAR

Emsal Kararlar Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; Yalan tanıklıkta bulunduğu iddia ve kabul edilen Eskişehir 5. Sulh Ceza Mahkemesinin 2009/737 esas 2010/303 karar sayılı dosyasında katılan H.. Y.. hakkında hükmolunan 2.000 TL adli para cezasının 04.06.2012 tarihinde infaz edildiğinin UYAP’tan alınan adli sicil kaydından anlaşılması karşısında, 2.000 TL adli para cezasına […]

YALAN TANIKLIK MANEVİ TAZMİNAT

Yalan Tanıklık Manevi Tazminat   Tazminat davası, bir kimsenin hukuka uygun olmayan bir fiil ya da işlem sebebiyle zarara uğrayan kimsenin ziyanını giderme istemiyle açtığı bir dava çeşididir. Manevi tazminat davası da kişinin bu sebeplerden kaynaklanan yaşadığı üzüntü, elem ve yıpranmaya sebebiyet veren manevi zararları gidermeye yönelik açılan bir dava çeşididir. Yalan tanıklıktan talep edilecek […]

İŞ DAVALARINDA YALAN TANIKLIK

İş Davalarında Yalan Tanıklık   İş mahkemelerinde görülen davalarda da tanıklık, tecrübe ve muhakemeden sonra insan bilgisinin kaynaklarından üçüncüsü olarak tanımlanacak kadar önemli bir delil olarak geçmektedir. Tanıkların, o iş yerinin işleyişine, kurallarına hakim olan , feshe sebep durumları, işçinin mali haklarını, çalışma şartları gibi durumların mahkemeye daha iyi aktarılabilmesi açısından tanıkların davacı ile aynı […]

YALAN TANIKLIK SUÇU (TCK M.272)

YALAN TANIKLIK SUÇU (TCK M.272)   YALAN TANIKLIK SUÇU Tanık, Yargıtay Ceza Kurulu’nun yapmış olduğu tanıma göre, hariçte geçen olaylara ilişkin bildiklerini tanık dinlemeye yetkili makam önünde beyana mecbur olan üçüncü kişidir. AİHS m. 6/3-d’deki “tanık” ise kendine özgü bir anlama sahiptir. “Tanık, kişisel olarak bilgi sahibi olduğu olaylar hakkında bir soruşturma çerçevesinde ifade vermeye […]

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu Emsal Kararlar

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu Emsal Kararlar   TÜRK MİLLETİ ADINA Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1- Sanığın örgüt içinde uzun süre tabur komutanlığı, bölge sorumluluğu gibi görevlerde bulunduktan sonra 2003 yılı ekim ayına kadar takım, bölük ve tabur komutanlarının görev aldığı özel kuvvetler komutanlığı yaptığının anlaşılması ve kabulünde bu yönde olması karşısında 5237 sayılı kanunun 314. […]

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma TCK

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma TCK   Suç işlemek amacıyla örgüt kurma Madde 220- (1) Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye […]

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçunun Özellikleri

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçunun Özellikleri   —Çok failli suç olması, —Tehlike suçu olması, —Mütemadi suç olması, Tipiklikteki hareketin yapılmasıyla tamamlanan ve icrası devam eden suçlara mütemadi suç adı verilmektedir. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu, mütemadi suçlardandır. Üç veya daha fazla kişinin belirli suçları işlemek gayesiyle ve sürekli şekilde düşünce birliğine varmaları halinde, […]

SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU (TCK M.220)

         SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU (TCK M.220)   Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Cezası   Örgütlü suç adına doktrinde birbirinden farklı çok sayıda tanımlama yapılmaktadır. Bu kapsamda kavramın tüm yönlerini tam olarak yansıtmasa da Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve yazarlar tarafından dile getirilen tanımlardan hareketle örgütlü suçluluk, üçten fazla kişi tarafından […]

Tespit Davası Örnekleri

Tespit Davası Örnekleri   YARGITAY HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2016/640 Karar Numarası: 2016/9159 Karar Tarihi: 26.05.2016 KİRACILIK SIFATININ TESPİTİNE İLİŞKİN İLAMIN KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULMASI Takip Dayanağı İlam; Kiracılık İlişkisinin Devam Ettiğine ve Kiracılık Sıfatının Tesptine Yönelik Olumlu Tespit Davası Olup Kira Tespit Davası Niteliğinde Değildir – İlamın Takibe Konu Edilmesi İçin, Kesinleşmesi Gerekmez Özeti: Taşınmaza […]

Tespit Davasının Sonucu

Tespit Davasının Sonucu   Tespit davası açıldıktan sonra mahkeme, davanın kabulü veya reddi hakkında bir karar verir. Davanın kabulü kararı da reddi kararı da tespit hükmü niteliğindedir. Ayrıca tespit davası sonunda verilen hükümler, edaya yönelik emirler içermediği için ilamlı icra yoluyla takibe konu edilemez. (İİK m. 24)

Tespit Davasının Çeşitleri

Tespit Davasının Çeşitleri   Tespit davaları müspet (olumlu) tespit davaları ve menfi olumsuz tespit davaları olarak ikiye ayrılır: müspet (olumlu) tespit davaları Bir hukuki ilişkinin varlığının tespitine yönelik açılan tespit davalarına müspet tespit davaları denir. Örneğin, bir sözleşmenin var olduğunun tespiti menfi olumsuz tespit davaları Davacı, açtığı davayla davalının var olduğunu iddia ettiği bir hukuki […]

Tespit Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Tespit Davası Hangi Mahkemede Açılır?   Tespit davası, niteliği gereği çeşitli konularda açılabilmektedir. Hatta şartlar sağlandığında her türlü hukuki ilişki tespit davasına konu olabilmektedir. Bu özellik gereği tespit davasının açılabileceği bir tek görevli ve yetkili mahkeme yoktur, görevli mahkeme tespit davasına konu olan husus bakımından değişkenlik gösterecektir. Örnek verecek olursak, HMK m 401 ‘e göre […]

Tespit Davasının Niteliği

Tespit Davasının Niteliği   Tespit davası sonunda belirlenen haklar taraflarca yerine getirilmezse, bu vaziyette tespit edilen hakkın ifası için daha sonra bir eda davası açılabilir. Bu yönüyle tespit davası, eda davasının açılamadığı durumlarda, eda davasının öncüsü niteliğindedir. Tespit davası açıldıktan sonra eda davasının açılması mümkün hale gelirse, iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağı ile karşılaşmaksızın davacı, […]

Tespit Davasının Şartları

 Tespit Davasının Şartları   HMK m. 106 ‘da kanun koyucu tespit davasının varlığından söz edilebilmesi için bazı koşullar öngörmüştür. Buna göre; Tespit davası açanın, kanunlarda belirtilen istisnai durumlar dışında, bu davayı açmakta hukuken korunmaya değer güncel bir yararı bulunmalıdır. (Güncel bir yarardan söz edilebilmesi için davacının bir hakkı veya hukuki durumu güncel bir tehlike ile […]

TESPİT DAVASI

TESPİT DAVASI   Dava Çeşitleri Talep edilen hukuki korumaya göre davalar, tespit davası, eda davası ve inşai dava olarak üçe ayrılır. Bu davalardan eda ve tespit davaları sonunda verilen hükümler açıklayıcı, inşai davaların sonunda verilen hükümler ise yaratıcı özelliktedir.   Tespit Davası Nedir? Tespit davası yoluyla mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da […]

Yürütmenin Durdurulması

YÜRÜTME DURDURMA KARARI Yürütmenin durdurulması kararı, idari yargıda açılmış bulunan bir iptal davasında veya bu dava sonucunda verilen karara karşı başvurulan kanun yolu incelemesi sırasında davanın taraflarından birisinin istemi üzerine idari yargı yerince, Kanunda belirlenen koşulların gerçekleşip gerçekleşmediği hususunda yapılacak bir inceleme üzerine verilen ve istemin kabulü halinde idari işlemin ya da yargı kararının uygulanmasının […]

Yargıda Süreler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ‘nda Sürelerin Belirlenmesi Yargılama faaliyetinin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, yargılamanın sürüncemede kalmaması, yargılama konusu hakkın bir an önce sahibine verilmesi ve kişilerin yargıya olan güveninin tesis edilmesi gibi amaçlarla usul hukuklarında ve hukukumuzda tarafların ve mahkemelerin yapacağı işlemler birtakım sürelere bağlanmıştır. Bu durum aynı zamanda yargılama hukukunun şekilciliğinin de bir […]

BEKLETİCİ MESELE

Ön Sorun Nedir? Bir davada, yargılamanın yürütülebilmesi ve karara bağlanabilmesi için mahkeme tarafından çözümlenmesi gereken sorunlara “ön sorun” denir. Ön soruna örnek olarak; bir delilin sahteliği iddiası üzerine delilin sahte olup olmadığının incelenmesi, zamanaşımı def’inin incelenmesi, yetki itirazının incelenmesi, hakimin reddi talebinin incelenmesi gibi durumlar verilebilir. Ön sorun olarak adlandırılabilecek sorunlar çözülmeden, yargılamaya devam edilmesi […]

TAM YARGI DAVASI

TAM YARGI DAVASI NEDİR ? Tam yargı davaları, idari işlem ve eylemlerden dolayı kişisel hakları ihlal edilen kimseler tarafından, idari işlemler ve eylemlerden doğan zararların giderilmesine yönelik açılan davalardır. İptal davasının objektif nitelikte bir dava olmasının aksine tam yargı davaları, kişisel hakkın ihlal edilip edilmediği araştırıldığı için sübjektif nitelikli davalardır. Tam yargı davalarının gayesi bir […]

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK (TCK M.207)

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK (TCK M.207) Özel belgede sahtecilik suçu, Türk Ceza Kanunu’nda kamu güvenine karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 207. maddesinin birinci fıkrasında, bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen ve kullanan kişi ile gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi cezalandırılmaktadır. Maddenin ikinci fıkrasında ise, sahte özel belgeyi […]

Resmi Evrakta Sahtecilik Emsal Kararlar

Resmi Evrakta Sahtecilik Emsal Kararlar   Somut olay değerlendirildiğinde; Sanığa yüklenen resmi belgede sahtecilik suçunun 5237 sayılı TCK’nun 204/1. maddesinde öngörülen yaptırımı iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası olup, anılan kanunun 66/1-e maddesi uyarınca bu suçun asli dava zamanaşımı 8 yıl, 67/4. maddesi de göz önünde bulundurulduğunda kesintili dava zamanaşımı 12 yıldır. Suç niteliği yönünden aleyhe temyizin bulunmadığı, […]

Resmî Belgede Sahtecilik Zamanaşımı

Resmî Belgede Sahtecilik Zamanaşımı   Resmi ve özel belgede sahtecilik gerçeğe aykırı belge düzenlenmesi hariç aynı seçimlik hareketlerle işlenebilir. Resmî belgede sahtecilik suçunun seçimlik hareketlerinden ikisi sahte belgeyi düzenlemek ve sahte belgeyi kullanmaktır. Dolayısıyla bu iki hareket tek başına yapıldıkları takdirde de suç oluşacaktır. Bu nedenle zamanaşımı resmî belgede sahtecilikte belgenin düzenlenmesi ile işlemeye başlar. […]

Resmi Evrakta Sahtecilik Nitelikli Halleri

Resmi Evrakta Sahtecilik Nitelikli Halleri   Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olan Belge ( TCK m.204/3)   (3) Resmî belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır. Kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması, bu suçun nitelikli halini oluşturmaktadır. […]

Resmî Belgede Sahtecilik Suçu

Resmî Belgede Sahtecilik Suçu   Resmî belgede sahtecilik suçunda fail, herhangi bir kişi ya da kamu görevlisi olabilir. Ancak fail kamu görevlisi olduğunda failin hangi fıkradan cezalandırılacağı, düzenlediği belgenin yetkisi dahilinde olup olmadığına göre saptanır. Eğer yetkili ise 2. fıkradan, yetkisizse 1. fıkradan hüküm kurulacaktır. TCK m.204’te ön görülen suç, seçimlik hareketle kasten işlenebilen bir […]

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Cezası

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Cezası   TCK m.204- (1) Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak […]

RESMİ EVRAKTA(BELGEDE) SAHTECİLİK ( TCK M.204)

RESMİ EVRAKTA(BELGEDE) SAHTECİLİK ( TCK M.204) Belge Nedir? Çeşitli içtihatlara göre belgenin unsurları bulunmaktadır: a) yazı, b) yazının taşınabilir şey üzerinde tespit edilmiş olması, c) yazının kimlik ve kişiliğinin olması d) yazının delil teşkil etmesi ve hüküm ifade etmesidir. Yargıtay, belgeyi “hukuki hüküm ifade eden ve bir hakkın doğmasına ve bir vakayı ispata elverişli bir […]

İsticvabın Yapılması

İsticvabın Yapılması   İsticvabına karar verilen kimse bizzat isticvap olunur. Hâkim, isticvaba başlamadan önce isticvap olunan tarafa gerçeği söylemesi gerektiği hususunu hatırlatır. İsticvap olunan taraf, mahkemenin izni olmadıkça, yazılı notlar kullanamaz. Burada amaç, isticvap olunan kimsenin hazırlanılan metinleri söylemesi yerine doğruları söylemesini sağlamaktır. Yine aynı amaç doğrultusunda isticvap esnasında avukat, tarafa yardım edemez ve ona […]

İsticvap Usulü

İsticvap Usulü   Kendiliğinden veya tarafların isteği üzerine isticvabına karar verilen kimseye öncelikle, bizzat davetiye gönderilir ve belirlenen gün ve saatte isticvap olunmak üzere hazır bulunması gerektiği belirtilir. Davetiyede, ayrıca, isticvap konusu vakıalar gösterilir; ilgili tarafın geçerli bir özrü olmaksızın gelmediği veya gelip de sorulara cevap vermediği takdirde, isticvap konusu vakıaları ikrar etmiş sayılacağı ihtarı […]

İsticvabın Konusu ve İsticvap Olunacak Kişilerin Belirlenmesi

İsticvabın Konusu ve İsticvap Olunacak Kişilerin Belirlenmesi   HMK m. 169 ‘a göre isticvap, davanın temelini oluşturan vakıalar ve onunla ilişkisi bulunan hususlar hakkında olabilmektedir. Ayrıca isticvabın varlığından söz edebilmek için, talep üzerine veya mahkemenin kendiliğinden aldığı bir kararla taraflardan her birinin isticvabı istenebilmektedir. Hakimin de isticvap istemesindeki temel maksat, özellikle delillerin yetersiz olduğu durumlarda […]

İsticvabın Ayırt Edici Unsurları

İsticvabın Ayırt Edici Unsurları   Mahkemede tarafların veya tanıkların dinlenilmesi, gerek olayın aydınlatılması gerek de tarafların kendini ifade edebilmesi gibi birçok nedenden dolayı bilgi edinmek maksadıyla başvurulan bir durumdur. Fakat isticvapta ise, olayın aydınlatılmasının yanı sıra ispat amacına yönelik olarak tarafların aleyhlerine olan hususlarda özellikle ikrar elde edilmesi maksadı vardır. Ayrıca isticvap sadece tahkikat aşamasında […]

İsticvap

İSTİCVAP   İsticvap ne demek?   İsticvap, özellikle ikrar (taraflardan birinin karşı tarafın aleyhine ileri sürdüğü vakıanın diğer tarafça da doğru olduğunun mahkemeye yazılı veya sözlü olarak bildirilmesi) elde etmek için, tarafların kendi aleyhlerine olan hususlarda, mahkemece dinlenmesi yani sorguya çekilmesidir. Ancak hakimin, duruşma sırasında tarafları dinlemesi her zaman isticvap olduğu anlamına gelmemektedir. İsticvabın varlığından […]

Tanıklıktan Çekinme Hakkının İstisnaları (HMK m. 251)

Tanıklıktan Çekinme Hakkının İstisnaları (HMK m. 251)   248 ve 249 uncu maddeler ile 250 nci maddenin (a) bendindeki hâllerde; a) Bir hukuki işlemin yapılması sırasında tanık olarak bulundurulmuş olan kimse o işlemin esası ve içeriği hakkında, b) Aile bireylerinin doğum, ölüm veya evlenmelerinden kaynaklanan olaylar hakkında, c) Aile bireyleri arasında, ailevi ilişkilerden kaynaklanan mali […]

Tanıklıktan Çekinme Halleri

Tanıklıktan Çekinme Halleri   Kişisel Nedenlerle Tanıklıktan Çekinme (HMK. m. 248)   a) İki taraftan birinin nişanlısı. b) Evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi iki taraftan birinin eşi. c) Kendisi veya eşinin altsoy veya üstsoyu. ç) Taraflardan biri ile arasında evlatlık bağı bulunanlar. d) Üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik […]

Tanıklıktan Çekinme ve HMK

Tanıklıktan Çekinme ve HMK   Kanun koyucu, tanıklık yapmayı mecbur hale getirip buna yönelik maddeler hazırlasa da kanunda açık olarak belirtilmiş olan hallerde tanık olarak çağrılmış bulunan kimsenin, tanıklık yapmaktan çekinebileceğini uygun görmüştür. (HMK m. 247) Kanun koyucu bu halleri; “Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme” (HMK. m. 248), “Sır nedeniyle tanıklıktan çekinme” (HMK m. 249), “Menfaat […]

Tanıklık Yapmak Mecburiyeti

Tanıklık Yapmak Mecburiyeti   Kural olarak tanıklık yapmak mecburidir. HMK m. 245 ‘e göre tanıklık için çağrılan herkes gelmek zorundadır. Usulüne uygun olarak (tanığın mahkemeye davet edilmesine yönelik esaslar HMK m. 243 ve 244 ‘te yer almaktadır.) çağrıldığı hâlde mazeret bildirmeksizin gelmeyen tanık zorla getirtilir, gelmemesinin sebep olduğu giderlere ve beşyüz Türk Lirasına kadar disiplin […]

Tanıklıktan Çekinme

Tanıklıktan Çekinme Tanık   Tanık, mahkemede taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda çekişmeli olan, geçmişte vuku bulmuş olay ve durumlarla alakalı sahip olduğu bilgileri (söz konusu durumla ilgili gördüğü, işittiği, bildiği vs. bilgiler) mahkemeye aktaran kişidir. Tanık, sadece bildiklerini aktarır, kişisel görüşü ve yorumları sorulmaz bu yönüyle bilirkişiden ayrılmaktadır. Kural olarak herkes tanık olabilir. Ancak tanık olarak dinlenilecek […]

Hâkimin Reddi ve Çekinmesi Yargıtay Kararları

Hâkimin Reddi ve Çekinmesi Yargıtay Kararları   5271 sayılı CMK.nın 24/1. madde ve fıkrasında; Hâkimin davaya bakamayacağı hallerde reddi istenebileceği gibi, tarafsızlığını şüpheye düşürecek diğer sebeplerden dolayı da reddi istenebilir düzenlemeleri uyarınca, Şabanözü Asliye Ceza Mahkemesinin 10.02.2014 gün 2011/20 esas sayılı dosyasının 10.02.2014 tarihli duruşmasında sanık hakkında Şabanözü Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği, 11.09.2014 tarihinde düzenlenen iddianame […]

Hâkimin Çekinmesi

Hâkimin Çekinmesi   CMK m.30/1’e göre, hâkimin, yasaklılığını gerektiren sebeplere dayanarak çekindiğine; merci, bir başka hâkimi veya mahkemeyi davaya bakmakla görevlendirir. Yargılama yapılmaz. Buna karşılık, hâkim tarafsızlığını şüpheye düşürecek nedenler ileri sürerek çekindiğinde ise, merci çekinmenin uygun olup olmadığı hakkında karar verir. Çekinmenin uygun bulunması halinde, davaya bakmakla bir başka hâkim veya mahkeme görevlendirilir. İlgililerce […]

Hâkimin Reddi Usulü

Hâkimin Reddi Usulü   CMK m.26’da hâkimin reddi usulü düzenlenmiştir. Buna göre, hâkimin reddi, mensup olduğu mahkemeye verilecek dilekçeyle veya bu hususta zabıt kâtibine bir tutanak düzenlenmesi için başvurulması suretiyle yapılır. Ret isteminde bulunan, öğrendiği ret sebeplerinin tümünü bir defada açıklamak ve süresi içinde olguları ile birlikte ortaya koymakla yükümlüdür. Reddi istenen hâkim, ret sebepleri […]

Hâkimin Reddi Muhakemesi

Hâkimin Reddi Muhakemesi   CMK m.24 uyarınca hâkimin reddini isteyebilecek kişiler: Cumhuriyet savcısı; şüpheli, sanık ya da bunların müdafisi; katılan veya vekili ret isteminde bulunabilirler. Bunlardan herhangi biri istediği takdirde, karar veya hükme katılacak hâkimlerin isimleri kendisine bildirilir. Hâkimin görev yasağı halleri için süre şartı öngörülmemiştir. Yani hâkimin davaya bakamayacağı ya da yargılamaya katılamayacağı hallerde […]

Hâkimin Görev Yasağı Halleri

Hâkimin Görev Yasağı Halleri Hâkimin davaya bakamayacağı hâller  Madde 22 – (1) Hâkim; a) Suçtan kendisi zarar görmüşse, örneğin hırsızlıktan yargıladığı kişi hâkimin evini soyan kişi ise bu durum oluşur. b) Sonradan kalksa bile şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlilik, vesayet veya kayyımlık ilişkisi bulunmuşsa, c) Şüpheli, sanık veya mağdurun kan veya kayın hısımlığından […]

Olağan (Kanunî) Hâkim Tarafından Yargılanma Hakkı

Olağan (Kanunî) Hâkim Tarafından Yargılanma Hakkı   Suçun işlenmesinden veya çekişmenin doğmasından önce davayı görecek yargı yerinin belirlenmiş olması şeklinde tanımlanabilir. Kanunî hâkim, kanunun belirlediği hâkimdir; öngörülebilirliği, belirliliği sağlar. Böylece bir uyuşmazlığı sonradan siyasi kabullerle veya yaklaşımlarla kurulan bir mahkemenin önüne geçilmiş olur. Yani uyuşmazlıktan önce hangi suç işlenirse bu suç şu mahkemede yargılanır diye […]

Hâkimin Reddi ve Çekinmesi

 Hâkimin Reddi ve Çekinmesi   Bağımsız ve Tarafsız Hâkim İlkesi Ceza muhakemesi ilkelerinden birini de bağımsız ve tarafsız hâkim ilkesi oluşturur. Bağımsızlık, bir hâkimin karar verirken talimat veya emir almadan hiçbir baskı ve emir altında kalmadan karar vermesi anlamına gelir. Anayasamızın 9. Maddesinde ‘’Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır’’ ifadesi yer […]

Ön İnceleme Raporu

Ön İnceleme Raporu   Ön inceleme tamamlandıktan sonra “ön inceleme raporu” düzenlenir. Bu noktada memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanma usulü için farklı bir yol izlendiği görülmektedir. Bunun için “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun” adlı ayrı bir kanun bulunmaktadır. Bu kanuna göre kanunun 3. Maddesinde sayılan soruşturma izni vermeye yetkili merci, bu […]

Kategoriler

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)