Hizmetler - Polat & Polat Avukatlık Ortaklığı

HİZMETLER

 

SEKTÖRLER

Medya

Çok sayıda dalıyla sektörel deneyimin belirleyici olduğu medya sektöründe büromuz, kamu kurum kuruluşları ve özel şirketlere uzun yıllardır çeşitli hizmetler sunmaktadır. Sektörde dolaşıma çıkan bütçelerin yüksekliği karşısında sektöre sağlanan hizmetlerin beklenen şeffaflığı karşılamaması, birçok uyuşmazlığa sebep olabilmektedir. Marka hukuku gibi fikri hakların ve bilişim teknolojilerinin önemli yer tuttuğu sektörde, titizlikle yapılmayan hak tanımlamaları nedeniyle, beklenmeyen idari yaptırım ve özel hukuka dayalı talepler ortaya çıkabilmekte ve bu durum önleyici hukuk hizmetlerine olan ihtiyacı artırmaktadır. Büromuz bu konuda birçok önemli uyuşmazlıklarda ve çeşitli alanlarda önleyici hizmet sunma deneyimine sahiptir. Özellikle önleyici çalışmalarımız sırasında edinilmiş tecrübelerin yarattığı farkla olası sorun öngörülerimizi çeşitlendirerek müvekkillerimizin menfaatlerini mümkün olduğunda üst düzeyde koruma çabasıyla hareket ediyoruz.

Kamusal sektör

Regüle alanların başında gelen bir alan olarak kamu sektörü, ülkemizde her alanda oldukça sık mevzuat değişiklikleri yaşanan bir dönemde olmamızın da etkisiyle önemli bir konsantrasyon gerektirir. Her geçen gün değişen ya da yenileri eklenen düzenlemeleri yakından takip etme gereksiniminin yanında bunların somut olaylara uygulanması konusunda pratiklerin tecrübeden bağımsız olarak geliştirilmesi özellikle bu alan bakımından önemlidir. Değişen düzenlemeler karşısında hızlı yorumlama ve adaptasyon yeteneği tecrübe ile kazanılmaktadır. Kamu sektörünü ilgilendiren hizmetleri sunarken bu konudaki hukuki görüşlerin teorik olarak temellendirilmesine önem veriyoruz. Yıldan yıla kamunun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetler için yapılan kamu harcamalarının artmasıyla paralel olarak artan uyuşmazlıklarda kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk kişisi müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Günümüzde istisnasız her alana temas etmektedir. Teknolojik gelişmelerin hızla artması, regülasyonların etkin bir şekilde takip edilerek yorumlanması ihtiyacını doğurmaktadır. Büromuz geçmişten beri kişisel verilerin korunması, sözleşmeler ve fikri mülkiyet başta olmak üzere sektörün hukuki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Sektörün halen büyük oranda karşılanmamış regülasyon ihtiyacı bulunmakta olup bu alanda hızla devam eden mevzuat çalışmaları ilgili hukuk takımlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte ve dünyadaki örnekleri de dikkate alınarak yorumlanmaktadır. Bunun yanında büromuz bünyesinde birçok bilgi teknolojisi geliştirilmekte ve sektörün hukuki ihtiyaçları birinci gözden tespit edilebilmektedir.

 

Perakende

Sektörünün yapı taşlarının hız ve esneklik olduğu bilinciyle, bu ihtiyacı azami olarak karşılayarak, alternatifli ve müvekkil odaklı çözüm üretme çabasıyla hareket etmeyi hedefliyoruz. Sektörün hız ihtiyacının bir uzantısı olarak uyuşmazlıkların ya da sorunların yargı yoluna gitmeden müzakere ve benzeri alternatif yollarla çözümüne önem veriyoruz. Her ne kadar sektör perakende adıyla bir çatı altında toplanıyor olsa da gıda, gıda dışı, hızlı tüketim ve benzeri birçok alt başlıkta faaliyet gösteren şirketlerin özel tecrübeye dayalı işlevsel çözümlere gereksinim duyduğunu biliyoruz. Sektör birliklerini, gündem ve gelişmelerini ve mevzuat değişiklikleri ile buluşturarak yakından takip ediyor böylelikle en etkin çözümleri sunmayı amaçlıyoruz.

 

Gayrimenkul

Lokomotif sektörün ihtiyaçları doğrultusunda birçok hukuki alana dair bilgi ve tecrübemizi harmanlayarak, oyuncuların güvenli zeminde sağlam adımlarla ilerleyebilmesi için önleyici bir hukuki hizmet sağlamayı ilke ediniyoruz. Güvenilirliğin ön planda olduğu alanlardan biri olan gayrimenkul sektöründe her adımın güvenli hukuki altyapı ile oluşturulmasının öneminin farkındayız. Bu bakımdan gerek tüketici gerek yatırımcı ve gerekse taşeron ve tedarik ilişkileri gibi çeşitli boyutlarda sıkça yaşanan sorunları deneyimliyor; önleyici hukuk ve uyuşmazlık çözümü pratiklerimizle fayda odaklı hukuk hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.

 

HUKUKİ ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

İş Hukuku

İş Hukuku, teknolojik çözümlerden en çok faydalandığımız alandır. Uzun yıllar boyunca mühendislik çalışmalarıyla geliştirdiğimiz metodoloji sayesinde işçi-işveren uyuşmazlıklarının maliyetini önemli oranda düşürmeyi hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz sistem ile davaların kaybedilme riskini yüksek bir güven oranıyla ölçüyor, belirlenen riske göre arabuluculuk aşaması için geliştirdiğimiz otomatik hesaplamalardan yararlanarak uzlaşma stratejilerini belirliyoruz. Bunun yanında davaların sonunda hazırladığımız raporları olay hikayesiyle karşılaştırarak, şirket organizasyonu içinde davalarda dezavantaj yaratan noktaları tespit ederek uyuşmazlık sayısını azaltma stratejisini benimsiyoruz. Her bir şirket özelinde tutulan veriler sayesinde, her yılın sonunda iş uyuşmazlıklarının maliyetini hakkında tahminlerimizi raporlaştırarak, şirketlere bütçe için öngörülebilirlik sağlıyoruz. Böylece uyguladığımız sistemin işlevi hakkında şeffaflık sağlamayı hedefliyoruz.

 

İdare ve Vergi Hukuku

Büromuz, kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli idari düzenlemelerin yoğun olduğu sektörlerde özel hukuk kişilerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Yoğun idari regülasyonların olduğu sektörlerde şirket faaliyetlerinin uyumluluğunu denetlemek için hukuki görüşün isabetli olması yanında, hangi faaliyetlerin incelenmesi gerektiğinin saptanarak bunun bir sisteme bağlanabilmesi, teknik görüşlerden yararlanılması önem arz etmektedir. Zira şirketler mevcut risklerini birçok durumda ancak hukuki sorun ortaya çıktıktan sonra fark edebilmektedirler. Bu nedenle bu alanda tecrübeli avukat ve danışman kadromuzla; zamanında, bütüncül bir bakış açısıyla müvekkillerimize önleyici danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Bunun yanında büromuz, idari tedbir ve cezalardan doğan uyuşmazlıklarda, vergi uyuşmazlıklarında ve idare-özel hukuk kişileri arasındaki sözleşmelerden doğan birçok uyuşmazlıkta müvekkillerini temsil etmektedir.

 

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Büromuz bugüne kadar çok sayıda uyuşmazlığın çözümünde müvekkillerini temsil etmiştir. Uyuşmazlıklar bazen birbirini takip eden seri dosyalar, bazen de özellik arz eden münferit dosyalar şeklinde olabilmektedir. Büromuzda dava, tahkim, arabuluculuk gibi süreçlerde önceden belirlenen stratejiler doğrultusunda dostane çözümlere her zaman öncelik tanımaktayız. Zira davanın getirdiği maliyet ve belirsizlikler nedeniyle uyuşmazlıklar, riskler doğru hesaplandığında tarafları ikna edici ve çok daha kârlı anlaşmalarla çözülebilmektedir. Seri davalarda, uyuşmazlık tipine özel olarak hazırladığımız risk değerlendirme ölçütleriyle analiz yapıyor ve dava sırasında somut olayın özelliklerine ağırlık veren, basit şablonlar yerine algoritma temelli olan dilekçeleri benimsiyoruz. Özellik arz eden uyuşmazlıklarda ise davanın doğrudan veya dolaylı olarak getireceği maliyetleri hesaplayarak, uyuşmazlıkta karşı tarafın beklentileri de dikkate alarak, gerçekçi ve adil alternatif teklifleri müvekkillerimize dava açmadan önce sunuyoruz. Zira dava hakkındaki ticari kararların daha sağlıklı değerlendirilebilmesi için sürecin rakamlarla desteklenmesi gerekliliğinden hareketle, müvekkillerimizin davadan önce detaylı bilgi edinmelerinin önemli olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz.

 

Ceza Hukuku

Büromuz, seçili suç tiplerinde ceza davalarında yargılanan müvekkillerimizi temsil etmekte ve müşteki olarak gerçek ve tüzel kişilerin vekilliğini üstlenmektedir. Ceza hukukunda belirli konulara odaklanmanın, iyi bir savunma hizmeti için gerekli olduğuna inanıyoruz. Ceza yargılamalarında delil serbestisi ve şüpheden sanık yararlanır ilkelerinin, ilgili teknik görüş ve raporlarla desteklendiğinde ceza yargılamalarının seyrini değiştirebildiğine dair tecrübelerimize güveniyoruz. Mali konular başta olmak üzere, bilişim, tıp gibi uzmanlık alanlarından alınan bilimsel görüşler, iddia edilen eylemin hukuki nitelendirmesinde çok belirleyici role sahip olmaktadır. Bu nedenle müvekkillerimizden olaya dair tüm detayları dinlememizin ardından, mümkün olan tüm uzmanlık alanlarında danışmanlık hizmeti almaya önem veriyoruz. Böylece kişi özgürlüğü gibi insan hayatını derinden etkileyen bir ceza riskinin olduğu durumlarda şeffaf ve öngörülebilir bir yargılama süreci geçirmeyi hedefliyoruz.

 

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel veri işleyen şirketlerde etkin bir hukuki koruma, teknik ve hukuki görüşlerin bir arada yorumlanmasını gerektirmektedir. Zira şirketler birçok durumda kullandıkları teknolojilerle kişisel veri işlediklerini fark edemeyebilmekte veya şablon metinlerle hukuken korunduğunu düşünebilmektedir. Oysaki birçok şirket karmaşık veri işleme süreçlerine sahiptir. Bunların her birinin tespit edilerek yorumlanması, bu görüşlerin Türkiye ve dünyadaki mevzuat ve içtihat ile desteklenmesi özen ve tecrübe gerektiren bir süreçtir. Hukuki ve teknik görüşlerin isabetli olmasının yanında, etkin bir koruma için kişisel verilerin korunmasına ilişkin yapılan çalışmaların şirket organizasyonuyla uyumlu olması ve sistematik bir şekilde kurgulanması gerekmektedir. Zira hukuki değerlendirme gerektiren hususların teknik görüşler ile tespiti, bunların şirketlerin tanımlı süreçleri içerisinde nasıl konumlandığı, işlenen kişisel verilerin etki analizi, kanuna uyumluluğun denetlenmesi gibi hususlar sistematik bir şekilde kurgulanmadığında, şirketlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde aldığı başvuruların doğru şekilde cevaplanması, idari süreçlerde veri sorumlusunun yükümlülüklerini yerine getirdiğinin ispatı, özellikle karmaşık veri işleme süreçlerine sahip şirketlerde çok güç olmaktadır. Bu nedenle büromuz, sınırlı sayıda ve yalnızca özellik arz eden veri işleme faaliyetlerinde kişisel verilerin korunması alanında danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler iş hayatında en yaygın kullanılan hukuki işlem türüdür. Bu işlemin beklenen faydayı sağlayabilmesi için sözleşmenin her aşaması sadece hukukçular tarafından değil, uygulayıcılar tarafından da ele alınması gerekir. Sözleşme aşamalarını sistematik olarak tanımlanması, zaman ve emek kaybının önüne geçmek adına çok önemlidir. Hukuk dışında eğitim almış kimselere sözleşmeler üzerinde çalışmak zorlayıcı gelebildiğinin bilinciyle, müvekkillerimiz bünyesinde çalışan sözleşme uygulayıcılara, sözleşmeler hakkında eğitimler sunarak onları destekliyor böylece sözleşme hükümlerinden en üst düzeyde fayda sağlamayı hedefliyoruz. Çeşitli sektör ve hukuk alanlarındaki tecrübemizden hareketle, uygulanabilir, gerçekçi, anlaşılır ve basit bir dille ele alınmış, ihtiyaca hizmet eden metinler oluşturuyor, hedef odaklı müzakere süreçleri yürütüyoruz.

 

Şirketler Hukuku

Tüzel kişiliklerin doğumu ve ortadan kalkmasına kadar olan tüm süreci kapsayan, bir bakıma onların hayatını konu alan şirketler hukuku dalında pratik ve ihtiyaca hizmet eden çözüm yöntemleriyle ilerlemeyi ilke ediniyoruz. Belirli prosedürlerin birbiriyle aynı ezber metinler yerine şirketin, ortaklarının, şirket faaliyetinin ihtiyacına hizmet eden kişiselleştirilmiş biçimlerle yapılmasını önemsiyoruz. Bu amaç doğrultusunda yürürlükteki düzenlemelerin uygulama alternatifleri hakkında çalışıyor, bu gayretimizi müvekkillerimizi daha yakından tanımaya yönelik tecrübelerimizle birleştirerek verimli bir hukuk hizmeti sunmayı hedefliyoruz.